Показване резултати 1 до 5 от общо 5

Тема: Извори и библиография по история на Българското възраждане 1862-1878г.

 1. #1
  Прогонен barabanchik's Avatar
  Регистриран
  Jun 2003
  Местоположение
  www.free.bol.bg/cyberface/
  Възраст
  42
  Мнения
  324

  Извори и библиография по история на Българското възраждане 1862-1878г.

  ИЗВОРИ И БИБЛИОГРАФИЯ  1 Ангелов, Б. Паисий Хилиндарски. С., 1984.

  2 Ангелов, Б. Съвременници на Паисий. Т.1-2. С., 1963-1964

  3 Арнаудов, М. Софроний Врачански. С., 1974

  4 Арнаудов, М. Паисий Хилиндарски. Личност, дело, епоха С., 1962; 1972.

  5 Българскот книжовно дружество в Браила 1869-1876. С., 1966

  6 Арнаудов, М. Георги Стойков Раковси. Живот, дело, идеи, 3 изд. С., 1968

  7 Арнаудов, М. Георги Стойков Раковси. Живот, дело, епоха. С., 1964, 1972

  8 Арнаудов, М. Селимински. Живот, дело, идеи. С., 1938

  9 Априлското въстание 1876г. Сборник от документи под ред. на Ал.Бурмов, т.І-ІІІ. С., 1954-1956

  10 Архив Георги Стойков Раковски т 1-4. С., 1952-1969

  11 Архив на Възраждането. Т.1 Документи по политическото Възраждане. Под ред. на Д.Стрешимиров. С., 1908

  12 Атанасов, Щ. Селските въстания в България към края на ХІХ и началото на ХХв. И създаването на българската земска войска С., 1958

  13 БАН. История на България. Т.5-6. С. 1985, 1987

  14 Барсов, Н. Триoдцатилетие деятельности Одеского българского настоятельства (1854-1884) и материалы для истории освобождения Болгарии. Одеса, 1895

  15 Библиотека д-р. Иван Селимински, кн. І-ХІV, С., 1904-1931

  16 Бонева,Б., П.Петков. Българите пред Европа през 1869 годена. В.Търново, 1993

  17 Бонева,В. Пътеводител в проблематиката и литературата по история на българското възраждане. Шумен, 1999

  18 Бонева, В. Прошението на цариградските българи за църковно-народен суверенитет от 1856 годена и еволюцията на възрожденския политически национализъм. – Духовна култура, 1996, кн.5. С. 19-25.

  19 Ботев, Хр. Събрани съчинения. Т. І-ІІІ. С., 1976

  20 Ботев, Хр. Съчинения. Под ред. на Ал.Бурмов. С., 1940

  21 Бужашки, Е. Българската община в Цариград и политическите течения в нея (1856-1868(. – Известия на Българското историческо дружество. Т.37. С., 1985, с.29-86

  22 Бурмов, Ал. Избрани произведения. Т.2-3. С., 1974, 1976

  23 Българската нация през Възраждането. Сборник от изследвания. С., 1980

  24 Българското опълчение. Т.1-2. С., 1956-1959

  25 Васил Левски. Документално наследство. Под ред. на К.Възвъзова и Н.Генчев. С., 1973

  26 Велики, К. Браилските бунтове 1841-1843г. С., 1968

  27 Велики, К. Румъния и българското революционно движение за национално освобождение (1850-1878), С., 1982

  28 Велики, К. Страници от миналото на българския народ.С., 1987

  29 Възвъзова-Каратеодорова, К. Н.Попов. Документи за четническото движение 1867/68г. – известия на НБ” Кирил и Методий”-София. Т.ІХ (ХV). С., 1969

  30 Възвъзова-Каратеодорова, К. Капитан Георги Мамарчев 1786-1846. С., 1986

  31 Генов, Г. П. Международни актове и договори, засягащи България. – Год. Соф. унив., Юрид. фак. ХХХІV, 1938-1939, С., 1940

  32 Генов, Ц. Освободителната война 1877-1878, С., 1978

  33 Генчев, Н. Одеското българско настоятелство. Год. на Соф. Унив. Фил – истор. Фак. Т.LХІV (1970), кн.3. история. С., 1972

  34 Генчев, Н. Българското възраждане. С., 1995

  35 Глушков, Хр. Дейността на българската емиграция във Влашко и Молдова през Кримската война (1853-1856). – Известия на военноисторическото дружество, т.28. 1979. С. 97-115

  36 Дамянов, И. Нишкото въстание през 1841г. и европейската дипломация. С., 1992

  37 Дамянов, С. Франция и българската национална революция. С., 1968

  38 Димитров, М. Комитетът на “старите”. Добродетелната дружина. –В: България 1000 години. 927-1927. С., 1930. стр.737-779.

  39 Димитров, М. Любен Каравелов. Биография. С., 1959

  40 Христо Ботев. Биография. С.,1948

  41 Димитров, Стр. Въстанието от 1850г. в Северозападна България. С., 1972

  42 Димитров, Стр., Кр.Манчев. История на балканските народи ХV – ХІХв. С.,1971

  43 Димитров, Стр. Сърбия и въстанически движения в западна България от 30-те – 40-те години на ХІХ век. В: Studia balcanica, ІІ, Проучвания по случай втория междунар. Конгр. По балканистика,С., 1970

  44 Димитров, Стр., Н.Жечев. Българската националноосвободителна идеология (развитие, характер, програми до средата на XIX век), В: Първи конгрес по българистика. София, 23 май – 3 юни 1981. Доклади. Социални и революционни движения в България. Т.1. Националноосвободителни движения XV-XiX век. БАН; С. 1982, стр.104-112.

  45 Дойнов, Д. Гюргевският революционен комитет. С.,1986

  46 Дойнов, Ст. Българското националноосвободително движение 1800 – 1812. С., 1979

  47 Дойнов, Ст. Българите и Руско-турските освободителни войни 1774-1856.С., 1987

  48 Българската общественост и Руско-турската освободителна война 1877-1878. С., 1978

  49 Документи за българската история. Т.1. Архив на Найден Геров, ч.1 (1857-1870). Подредил Г.Панчев, под ред на М.Попруженко. С., 1931, ч.ІІ/1871-1890, Под ред. на М.Попруженко. С., 1932.; т.ІІІ. Документи из турските държавни архиви. ч.І (1564-1872). Подбрал и провел П.Дорев, С., 1940

  50 Драгова, Н. Формиране на българските историци през ХVІІІв. В: Studia balcanica, кн.14. С., 1979. Стр.127-140

  51 Жечев, Н. Велчова завера 1835. С., 1985

  52 Загаров. О. Българската национална идея. С., 1994

  53 Заимов, Ст. Миналото. Очерки и спомени из деятелността на българските тайни революционни комитети от 1869-1877 години. С., 1983

  54 Злетарски, В. Първите “български депутати” в Русия. – Българска историческа библиотека. С., 1928, кн.3 с.110-128

  55 Политическата роля на Софронийя Врачански през Руско-турската война 1806-1812г. – год. Соф. унив. Ист. филос. фак. год. ХІХ, кн.3, с.1-52

  56 Златарски, В. Въстания и опити за въстания до средата на ХІХв., В: България 1000 години. 927-1927., С., 1930

  57 Иванов, Христо-Големия. Спомени. С., 1984

  58 Източният въпрос. Документален сборник. Под ред на И.Илчев, Б.Гаврилов. С., 1995

  59 Каравелов, Л. Събрани съчинение. Т.1-12. С., 1984-1992

  60 Каравелов, Л. Из архива на Л.Каравелов. Ръкописи, материали, документи. Подбрали Д.Леков, Цв.Унджиева и Л.Минкова. С., 1964

  61 Каролев, Р. М. Н. Хр. Папаузов. Черти от политическата му деятелност. – Период. спис. 1900. №61, стр.166-198

  62 Касабов, Ив. Моите спомени от Възраждането на България с революционни идеи. С., 1905

  63 Кинов, Ив., Щ. Атаносов, Д.Христов, В.Чолпанов. Въоръжената борба на българския народ срещу османското господство. С., 1961

  64 Киняпина,Н. С. Външната политика на Русия през ХІХв. С., 1980

  65 Кираджиев, Св. География на видните българи. С., 1993

  66 Киселков, В. Към биографията на Софроний Врачански. – Ист. преглед. год. ХVІІ, 1961, кн.5; с.75-78

  67 Киселков, В. Софроний Врачански (живот и творчество). С., 1963

  68 Кисимов, П. Исторически работи. Моите спомени. ч.1-4. С., 1898-1903

  69 Койчева, В. Старозагорското въстание. С, 1975

  70 Конев, Ил. Ред. Кой кой е сред българите ХV – ХІХ век. С., 2000

  71 Конобеев, В. Д. Проекти за държавно устройство на България 1876г. В: Българското възраждане и Русия. С., 1981, с.121-140

  72 Конобеев, В. Д. Българското националноосвободително движение. Идеология, програма, развитие. С., 1972

  73 Косев, Д. Към историята на ревобюционното движение в България през 1867-1871г. С., 1958

  74 Косев, К, Н.Жечев, Д.Дойнов. Априлското въстание в съдбата на българския народ. С., 2001

  75 Косев, К., Ст.Дойнов. Освободителната война 1877-1878г. и българската национална революция. С., 1988

  76 Косев, К. Априлското въстание – прелюдия на Освобождението. С., 1996

  77 Косев, К. Панайот Хитов. Живот и революционна дейност. С., 1963

  78 Косев, К., Д. Дойнов, Н.Жечев. История на Априлското въстания. 1876.С., 1976

  79 Косев, К., Българският национален въпрос през погледа на историята. Пловдив, 1995

  80 Краев, С. Въстанията на българите за освобождение от турското иго (1396-1877). С., 1904

  81 Кристанов, Ст. Маслев и Ив.Пенаков. Д.р. Ив.Селимински като учител, лекари общественик. С., 1962

  82 Лалков, М. Монархическата идея – силата и слабостта на една традиция. В: Страници от българската история. Събития, размисли, личности. Т.1. С. 1993

  83 Маждракова-Чавдарова, О. Национално-революционни борби на българския период 1828-1878. С., 1997

  84 Маждракова-Чавдарова, О. Българското национално представителство – идеи и опити за създаването му (40-те – 60-те години на ХІХв.) [Първа част.] – Исторически преглед, 1993, кн.2, с.3-35

  85 Маждракова-Чавдарова, О. Българското национално представителство – идеи и опити за създаването му (40-те – 60-те години на ХІХв.) [Втора част.] – Исторически преглед, 1993, кн.4-5, с.21-55

  86 Маждракова-Чавдарова, О. Предпоставки и начало на легалната политическа борба на българския народ през Възраждането.] – Исторически преглед, 1992, кн.7, с.3-30

  87 Маждракова-Чавдарова, О. Вестник “Дунавска зора” и новите идеи за организиране на българското революционно дело (февруари 1868 – Юни 1869) – Исторически преглед, 1987, кн.7

  88 Манолова, М. Берлинският договор и проблемът за държавно-правното обособяване на България. В: Освобождението на България. БАН, С., 1982, с.244-255

  89 Маринов, Д. Политически движения и въстания в Западна България (Видин, Лом, Белоградчик и Берковско). – Сб. Нар. Умотворения. Кн.2 С., 1890, с.54-92

  90 Маркова, З. Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. С., 1967

  91 Милиhевиh, М. Т ., Кральевина Србиjа. Нови краjеве, Београд, 1884

  92 Милкова, Ф. Държавно-правни и организационни възгледи и разпоредби в българското национално-освободително движение. С., 1977

  93 Милкова, Ф. Сан-Стефанският мирен договор. В: Освобождението на България. БАН, 1982, стр.65-74

  94 Митев, Й. Българското опълчение в Освободителната война. С., 1952

  95 Митев, Пл. Българското възраждане. Лекционен Курс. С., 1999

  96 Митев, Пл. Българският революционен комитет. 1875. С.,1998

  97 Митев, Пл. Дуализъм или революция? В: Личността в историческото развитие. Алтернативата в историята. С., 1995, стр.145-152

  98 Недков, Б. Браилските бунтове (1841 – 1842). Турски документи. В: В памет на академик Михаил Димитров. Изследвания върху българското възраждане. С. 1974, стр.697-734

  99 Обретенов, Н. Спомени за българските въстания. С., 1983.

  100 Орешков, П. Неизвестна преписка на манастирите Соколски и Рилски с Н. Хр. Папаузов 1845 – 1854. Сборник на БАН, кн. ХХХVІ, 2. С., 1941.

  101 Освобождение Болгарии от турцкого ига. т. 1-3. М. 1861 – 1967.

  102 Павловска, Цв. Васил Левски начало на Българския революционен централен комитет в Българско. С.,2001.

  103 Павловска, Цв. Васил Левски и Вътрешната революционна организация. С., 1993.

  104 Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Под ред на Н Аретов. С., 1999.

  105 Пантев, А., Гаврилов. Пътят на модерния свят. С., 1994.

  106 Пантев, А. Рицар или чудовище. Из Историческите пътища на модерния национализъм. С., 1993.

  107 Паскалева, В. За началния етап в образуването на българската нация. –истор. пр. гд. ХVІІІ, 19621 кн. VІ. С. 29-52.

  108 За някои особености и фактори на образуването на българската нация през първата половина на ХІХ в. – Изв. Инст. ист., т. 16-17, 1966.

  109 Паскалева, В. Развитие на градското стопанство и генезисът на българската буржоазия през ХVІІІ век. – В; Паисий Хилендарки и неговата епоха. С., 1962, с. 51-84.

  110 Пенева, Ив. Възрожденската съдба на “История славянобългарска”. Култура и общество. т. ІІ. –Studia balcanica. кн. 22. С., 1994, с. 231-257.

  111 Петков, П., Р. Генов, А. Лунин. Исторически справочник. Ново време. С., 1995.

  112 Плетньов, Т., Ив.Стоянов. Планове и програми в националноосвободителното движение през Възраждането. Сборник документи. В. Търново. 1994.

  113 Попов, Н. Србиjа и Русиjа. Од Кочине Краjине до Св. Андреjевски скупштине. т. 1-2. кн. 1-4. Београд. 1870.

  114 Проблеми на Българското възраждане. Сборник изследвания. Ред. Кр.Шарова и др. С., 1981.

  115 Радкова, Р. Интелигенцията и нравствеността през Възраждането (ХVІІІ – първата половина на ХІХ век. С., 1995.

  116 Раковски, Г. С. Поселение в Русия или руската убийствена политика за българите. С., 1886.

  117 Раковски, Г. С. Съчинение в 4тома. С.,1983 –1984.

  118 Раковски, Г. С. Избрани съчинения. С., 1946.

  119 Романски, Ст. Българите във Влашко и Молдова. Документи. С., 1930.

  120 Русия и освобождението на България. С., 1981.

  121 Селимински, Ив. Съчинения. С., 1989.

  122 Сидельников, С. И. Болгарский революционньiй централньiй комитет (1869 1872 г.) Харьков, 1970.

  123 Славова, Ст. Участие на преселници българи в Бесарабия и Южна Русия в борбата за освобождението на българите от турското иго. 1841 – 1878. Известия на държавните архиви.т.15, 1968. стр. 209-239

  124 Софроний Врачански. Избрани произведения под ред. на П. Динеков. С., 1946.

  125 Спомени на Д. Ценевич. – Известия на Българското историческо дружество, 21, 1945, 123-135.

  126 Стефанов, Г. “Стара планина” – един български вестник в навечерието на Освободителната война. В: Известия на НБКМ; т. ХVІ (ХХІІ). 1981. стр. 137-165.

  127 Стоянов, З. Записки по българските въстания.2. изд. С., 1976.

  128 Страшимиров, Д. Страшимирев,Д. История на Априлското въстание. т. І – ІІІ, Пловдев,1907.

  129 Страшимиров, Д. Комитетско десетилетие (епоха на комитетите) 1866 – 1876. –В: България 1000 години. 927-1927. С. , 1930.

  130 Страшимиров, Д. Васил Левски. Живот и дейност, извори. т І . С., 1929.

  131 Трайков, В. Основни насоки в идеологическите течения на балканските национални движения. –В: Studia balcanica. кн.14. проблеми на балканската история и култура. С., 1979. стр. 216-281.

  132 Трайков, В. Георги Стойков Раковски. Биография. С., 1974.

  133 Трайков,В. Идеологически течения и програми в националноосвободителните движения на балканите до 1878. С.,1978.

  134 Унджиев, Ив. Васил Левски. Биография, С., 1993.

  135 Унджиев, Ив. , Цв. Унджиева. Христо Ботев. Живот и дело. С.,1975.

  136 Уста–Генчев, Д. Документи за историята на последния Български централен революционен комитет в Букурещ – изв. ист др-во, 7-8, 1928. стр. 227-252.

  137 Фонтон. Хумористични, политически и военни писма. –Българска историческа библиотека, ІV, 1931, кн. ІІ и ІІІ.

  138 Хаджиниколова, Е. Българите и Сръбско – турската война 1876. С., 1996.

  139 Хобсбом, Е. Нации и национализъм от 1780 до днес. Програма, мит, реалност. С., 1996.

  140 Христов, Хр. Освобождението на България и политиката на западните държави. С., 1968.

  141 Христов, Хр. Българския въпрос на цариградската конференция, -В: Освобождението на България. С. 1970, стр 40-90.

  142 Христов, Хр. За ролята на българската буржоазия в националната революция. – ИП. 1977, кн. 3, стр. 91-97.

  143 Цанев, Д. Съзнание за етническата принадлежност на българите през довъзрожденския период и ранното възраждане (ХV – ХVІІІ в.). –В: Страници от българската история. Събития, размисли, личности. т. 1. С., 1993. с. 41-55.

  144 Цанев, Д. Национално образователния процес и етнорелигиозното самосъзнание на българите през Възраждането. –В: Страници от българската история. Събития, размисли, личности, Т. 1. С., 1993, стр. 56-65.

  145 Цанев, Д. Историческото съзнание за славянски произход на българите през Възраждането. –В: Страници от историята на България. Събития размисли, личности. т. 1. С. 1993. стр. 66-79.

  146 Цанев, Д., Пл. Митев. Христоматия по история на България. Българско възраждане – Втората и третата четвърт на ХІХ век. С., 1996.

  147 Ценов, Хр. Димитър Ценович. Касиеринът на БРЦК. С., 1997.

  148 Чехпаров, Н. Документи по българското възраждане. (Извадки от копирната книга на Центр. рев. к-т 1876 – 1877). сб. нар. умотв. Наука и книжнина, 22-23,1906) 1907, С. 1-64.

  149 Шарова, Кр. Любен Каравелов и българското освободително движение 1860-1867. С., 1970.

  150 Шарова, Кр. Българският революционен комитет – 1875 г. –В: Българското възраждане. Идеи, личности, събития. т.1. С., 1995., с. 46-55.

  151 Шарова, Кр. Втората българска легия в Белград (1867 – 1868). –В: В памет на акад. Михаил Димитров.С., 1974.

  152 Шарова, Кр. Български дипломатически акции пред Европа в началото на 40-те години на ХІХ век. –В: България и европейските страни през ХІХ и ХХ век. С., 1975. с. 27-48.

  153 Българският политически център в Париж през 40-те годени на ХІХ век. –В: Сборник в чест на акад. Хр. Христов. С., 1976, с. 68-88.

  154 Шарова, Кр. Привременното правителство в Балкана и Комитетът в Букурещ през 1868 г. В: Ист. Пр. 1988, кн. 9 с. 19-40.

  155 Шарова, Кр. Централизирано ръководство на революционните сили 1858-1867. В: Изв. държ. арх. т. 38. С., 1988. с. 39-98.

  156 Шарова, Кр. За задачите и функциите на БРЦК (Привременното правителство и Централния комитет- 1870 – 1872 г.). В: ИДА. т. 57. С., 1989 г. С., 25-52.

  157 Шатохина, Е. М. Балканската политика на Русия и българското националноосвободително движение през първите години след Кримската война –В: Българското възраждане и Русия. С., 1981, с. 363-391.

  158 Янчев, В., Ат. Пейчев, ред. колектив. 1300 години на стража. С., 1984.

  159 Widerszal, L. Bulgarski ruch narodowi. 1856 –1873. Warszaula, 1937. Превод на книгата се съхранява в Библиотека на СУ “Св. Кл. Охридски” – София, каса 221

 2. #2
  ветеран кало's Avatar
  Регистриран
  Feb 2006
  Местоположение
  София
  Мнения
  7,091
  Едно изключително интересно нещо по темата е наскоро излязлият сборник със студии "Балканският XIX век. Други прочити". Много съм впечатлен от статията ва Александър Везенков, в която общо-взето много добре са разбити митовете и наложилите се шаблони за възраждането в българската историография. Статията намеква, с което съм съгласен, че е твърде спорно изобщо да се говори за такъв ПЕРИОД в историята ни.

 3. #3
  - messire Woland's Avatar
  Регистриран
  Jan 2003
  Местоположение
  България
  Мнения
  10,363
  Цитат кало написа
  Едно изключително интересно нещо по темата е наскоро излязлият сборник със студии "Балканският XIX век. Други прочити". Много съм впечатлен от статията ва Александър Везенков, в която общо-взето много добре са разбити митовете и наложилите се шаблони за възраждането в българската историография. Статията намеква, с което съм съгласен, че е твърде спорно изобщо да се говори за такъв ПЕРИОД в историята ни.
  Преди 2-3 седмици ми я подариха, но си чака реда. Ще я прочета, особено щом чета такива мнения за нея

 4. #4
  новак
  Регистриран
  Dec 2011
  Възраст
  34
  Мнения
  3

  Дигитална колекция „Българско възраждане“ на УНИБИТ-София

  В препоръчителните електронни ресурси на УНИБИТ-Софияhttp://bgv.unibit.bg/records.php?cat_id=4 , тази тема е препоръчана с отделна връзка. Ето защо е хубаво да се знае, че: това е библиографията на това- www.barabanchik.hit.bg

 5. #5
  новак
  Регистриран
  Dec 2011
  Възраст
  34
  Мнения
  3
  www.bulgariansite.wordpress.com
  в приложенията на другия сайт има страхотна галерия и важна дисертация на руски османист ... www.bulgarian.weebly.com

Информация за темата

Users Browsing this Thread

В момента има 1 потребители, разглеждащи тази тема. (0 потребители и 1 гости)

Правила за писане

 • Не можете да пускате нови теми
 • Не можете да отговаряте
 • Не можете да добавяте приложения
 • Не можете да редактиране своите мнения.
 •